กิจกรรม
ตรวจสุขภาพประจำปี
(X-ray,การได้ยิน, การตรวจสอบความดันโลหิต, ตรวจโรคเบาหวาน ฯลฯ )
 
       
 
       

40 ปี วรรณธนากรุ๊ป
 
       
 
       
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE