ระบบประกันคุณภาพ
         บริษัทมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้ได้คุณภาพเป็นที่พอใจ
ของลูกค้ามาโดยตลอด จนระบบบริหารคุณภาพของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานของ ISO 9001 : 2008 บริษัทมีทีมงานประกัน
คุณภาพ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านงานหล่อที่ได้มาตรฐานของ JIS (Japanese Industry Standard)
 
การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคม
- (Spectrometer and CE meter)
การวิเคราะห์โครงสร้าง
- (Metal microstructure equipment)
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกล
(อุปกรณ์ทดสอบความแข็ง) (อุปกรณ์ทดสอบแรงดึง) (อุปกรณ์ทดสอบทราย)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE